Parking T&Cs

ARTICLE 1 - PARKING VISITORS

 1. Parking at YOTEL Amsterdam is only permitted in designated, marked areas, and only during the indicated opening hours.

 2. Parking spaces may only be used for the parking of passenger cars and small vans with a maximum length of 4.80 meters. The parking of trailers (and / or caravans) in the parking area is forbidden. In indicated areas the maximum vehicle height is 2.40 meters, please ensure that you obey all signs in the parking area to avoid damage to the hotel premises and / or other vehicles.

 3. All vehicles must comply with the legislation and regulations applicable on public roads for vehicles (third party insurance, bank transfer certificate). The Road Traffic Act and the Traffic Rules and Signs Regulations therefore also apply to the parking areas.

 4. Whilst on hotel premises, Visitors must behave in accordance with the provisions stated in Article 1.3 and follow the instructions of YOTEL Amsterdam crew. Visitors must park vehicles in the indicated locations and within the lines applied and further behave in such a way as to not endanger the safety of other users and vehicles.

 5. YOTEL Amsterdam reserves the right to move vehicles or have them removed without this leading to liability on the part of YOTEL Amsterdam.

 6. The obligation of YOTEL Amsterdam does not include the surveillance of vehicles. YOTEL Amsterdam therefore accepts no liability for theft, damage and / or loss of property and belongings of visitors in relation to the use of the parking facilities of YOTEL Amsterdam, unless the damage was caused by intent or deliberate recklessness on the part of YOTEL Amsterdam. Visitor also includes any other occupant of the vehicle.

 7. The visitor is liable for all damage caused by them and their vehicle. Damage to the parking facilities, including the associated installations / equipment, will be borne by the visitor.

 8. YOTEL Amsterdam does not accept any liability in principle for damage resulting from the use of the parking facilities or damage as a result of other services offered by or on behalf of YOTEL Amsterdam / third parties on the outside area, unless there is intent or deliberate recklessness on the part of YOTEL Amsterdam.

 9. The outside area is not a parking garage,  as such visitors may not leave cars unused for long periods in the outside area. YOTEL Amsterdam will regularly check for use of the outside area through license plate registration. YOTEL Amsterdam reserves the right to refuse entry to the visitor if it is established that the visitor is making improper use of the outside area.

 

 

ARTIKEL 1 – PARKEREN BEZOEKERS

 1. Parkeren bij YOTEL Amsterdam is uitsluitend toegestaan op het daarvoor opengestelde parkeerterrein, en tijdens de aangegeven openingsuren.

 2. Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens (en/of caravans) op het parkeerterrein te parkeren. Er geldt een maximale voertuighoogte van 2.40 meter op een deel van het parkeerterrein, lees de borden goed door alvorens u het voertuig parkeert om schade aan het hotelterrein en/of het voertuig te voorkomen.

 3. De geparkeerde of te parkeren voertuigen dienen te voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor voertuigen (WA-verzekering, overschrijvingsbewijs). De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing op het  parkeerterrein.

 4. Gedurende de aanwezigheid op het hotelterrein dient de Bezoeker zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 1.3 en de aanwijzingen van het personeel van YOTEL Amsterdam op te volgen. De Bezoeker dient het voertuig te plaatsen op de aangegeven plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich verder zodanig te gedragen dat de overige Bezoekers en daaraan gerelateerd verkeer niet worden ver-/gehinderd en dat de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.

 5. YOTEL Amsterdam is gerechtigd, indien dit naar het redelijk oordeel van YOTEL Amsterdam is gewenst, voertuigen te (doen) verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van YOTEL Amsterdam leidt.

 6. Tot de verplichting van YOTEL Amsterdam behoort niet de bewaking van het voertuig. YOTEL Amsterdam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van Bezoeker in relatie tot het gebruik van de parkeervoorzieningen van YOTEL Amsterdam, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van YOTEL Amsterdam. Onder Bezoeker wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.

 7. De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende installaties/ apparatuur, komt voor rekening van de Bezoeker.

 8. YOTEL Amsterdam aanvaardt in beginsel geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de geboden parkeervoorzieningen of schade ten gevolge van overige diensten die door of namens YOTEL Amsterdam/Derden op het buitenterrein worden aangeboden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van YOTEL Amsterdam.

 9. Het buitenterrein is geen stallinggarage zodat de Bezoeker zijn auto niet ongebruikt voor langere periodes op het buittenterrein zal laten staan. YOTEL Amsterdam zal regelmatig controleren op gebruik van het buitenterrein via kentekenregistratie. YOTEL Amsterdam behoud zich het recht de Bezoeker te wijgeren als wordt vastgesteld dat de Bezoeker op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het buitenterrein.